یک فرایند قابل ردیابی مواد معدنی جامد اپراتور لودر